Ontwikkeling van het duale stelsel

Ontwikkeling van het duale stelsel (conform gepubliceerde Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014 - UWV)

Sinds aanvang van het duaal stelsel in 1998 is er reeds veel geschreven over de nadelen, de voordelen en een vermoedelijk einde van het duale systeem en dus een volledige private uitvoering.

Toch worden er in de praktijk toch nog erg vaak kritische zaken door elkaar gehaald. Om te beginnen hebben we een verschillend financieringsstelsel. Te vaak wordt er slechts op premie-voet een vergelijk gemaakt maar er bestaat, zoals het UWV het zelf ook aangeeft, een fundamenteel verschil. Een publieke verzekering werkt middels een omslagstelsel wat betekent dat elk jaar de premie-inkomsten de uitkeringslasten in dat jaar moeten dekken. Dat maakt dat ieder jaar een premiebepaling dient plaats te vinden. In de private wereld wordt er gewerkt met een rentedekkingsstelsel wat getekend dat de premie inkomsten niet alleen betreffende jaar maar ook toekomstige uitkeringslasten moet afdekken (denk bijvoorbeeld eens aan het uitlooprisico).

Dat verschil maakt al dat er voor een vergelijk tussen publiek en privaat verzekeren een gedegen onderzoek dient plaatst te vinden.

Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en zien we dat we te maken hebben met terugtrekkende verzekeraars, her-oriëntatie van partijen en het ontstaan van nieuwe proposities. Ook werd er jarenlang geroepen dat de publieke sector het zou afleggen ten opzichte van de private markt. Inmiddels zien en lezen we dat op dit moment de zaken redelijk in balans is. Toch zijn er diverse partijen die aangeven dat er een grote terugkeer naar het UWV te verwachten valt van werkgevers die de private markt (mede door premiedruk) de rug toekeren. Dit zou een vliegwiel effect kunnen creëren wat de stabiliteit van het UWV niet ten goede zal komen. Het UWV geeft zelf aan dat er geen sprake is van verstoring die het stelsel uit evenwicht zal brengen. De toekomst zal het wat deze uitspraak betreft allemaal uitwijzen.

Toch blijft het zo dat het publieke systeem zoals nu gehanteerd wordt niet berekend is op een massale terugkeer van werkgevers. Ik ben benieuwd wat er zou gebeuren als inderdaad de voorspelde 13.000 werkgevers terug zouden keren naar het UWV tegen een minimum premie. Gesteld zou kunnen worden dat werkgever met een loonsom tot € 3 miljoen goed begeleid zouden moeten worden in de keuze betreffende eigenrisicodragen. Nog meer ben ik dan benieuwd naar de opbouw van het zogenaamde inloopprisico en de positie van verzekeraars en het UWV wanneer er echt daadwerkelijk geclaimd wordt. Ook de re-integratie inspanning zullen dan toch echt anders aangepakt moeten worden aangezien onderzoek heeft uitgewezen dat private partijen beter in staat zijn resultaatgericht te werken. Misschien dat we dan de term privatisering, in het verleden vaak in de markt gebruikt als uitstap argument, van de markt weer over een aantal jaren weer uit de kast kunnen halen. We zullen het allemaal meemaken. Ik vind het op dit moment nog erg rustig aangaande WGA en heb het idee dat de focus volledig op 2016 zal komen te liggen. Dan worden namelijk de WGA Vast en WGA Flex samengevoegd. Ik zie zelfs al speciale website van dienstverleners voorbij komen inzake deze gebeurtenis per 1 januari 2016.

Ook stelt het UWV dat het duale stelsel niet duurder is is dan een private stelsel maar eerder goedkoper. Het voordeel van een publieke speler op de markt zou zijn dat verzekeraars de premie hierdoor niet te hoog kunnen vaststellen wat betekent dat zij zich van de markt zouden kunnen prijzen. Oftewel een duale stelsel zou goed zijn voor een concurrentiepositie. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft op basis van een onderzoek naar uitvoeringsstelsels in verschillende Amerikaanse staten dat ter bevordering van de concurrentie het goed is dat er publieke uitvoerders bestaan. Dit onderzoek, waar in 2014 naar verwezen wordt, is uit 2005 en naar mijn idee redelijk gedateerd. Het UWV sluit haar betoog door te stellen dat er sprake is van een zelfregulerende mechanisme.

In het geval van de nieuwe wet BeZaVa is het UWV wat meer uitgesproken en kort gezegd gaat men ervan uit dat het zogenaamde ZW risico veelal privaat uitgevoerd zal gaan worden. Is het stelsel van gelijk speelveld en keuzevrijheid op de lange termijn houdbaar? In denk persoonlijk van niet. Het past in de lijn van de reeds bestaande loondoorbetalingsplicht en verantwoordelijkheden deze ook door te voeren naar het tijdelijk personeel. Het risico is relatief overzichtelijk, er zijn diverse aanbieders met verschillende producten, dienstverleningen en mogelijkheden en er is reeds onderzocht dat een private uitvoering op het gebied van de ZW efficiënter is dan een publieke.

Belangrijk bij alle keuzes waarmee werkgevers geconfronteerd worden is dat deze gebaseerd moeten worden op een visie. Een strategische visie waarbij niet alleen het heden geldt maar ook vooruit gekeken dient te worden. We kunnen allemaal de toekomst niet voorspellen, althans ik niet, maar van belang is wel om rekening te houden met gebeurtenissen. Wat staat betreffende organisatie, sector of branche te wachten? Welke wetgeving komt er nog allemaal om de hoek kijken die impact hebben, etc.

Er valt nog veel te winnen voor de adviseur...

Bron: Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contact gegevens

Classen Consultancy BV

Bezoek en postadres:
Van Laerstraat 21
5921 JG Venlo

E-mail info@classenconsultancy.nl
Website www.classenconsultancy.nl

Kamer van Koophandel 72624159

BTW NL 859178043B01

Social Media

Twitter
Facebook
Google+
LinkedIn

 

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 18:00 uur.

 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Classen Consultancy zijn hier te downloaden.

 

Privacy statement

In het privacystatement van Classen Consultancy is vastgelegd hoe wij, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.