Update: Compensatie eerder betaalde transitievergoedingen

Update 26 februari 2019:
Vandaag is de regeling gepublieerd in het Staatscourant jaargang 2019 en nummer 10547.

Heeft u een transitievergoeding betaald aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer nadat hij of zij uit dienst ging? Dan kunt u hiervoor per 1 april 2020 een compensatie aanvragen bij het UWV op grond van de Wet Compensatie Transitievergoeding. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Een en ander moet nog definitief in de wetgeving worden opgenomen middels artikel 7:673e. Inmiddels wordt het steeds duidelijker hoe deze wet eruit zal gaan zien en welke uitvoering het UWV gaat geven aan deze compensatieregeling. 

Het is zaak dat werkgevers stappen ondernemen om de administratie op orde te krijgen en voorbereidend te inventariseren welke administratieve lasten deze compensatieregeling mogelijk met zich meebrengt.

In dit artikel gaan we in op de gegevens die het UWV verlangt van de werkgever voor het verkrijgen van de compensatie, aanvraag- en beslistermijnen.

Verstekken gegevens ter aanvraag compensatie
De werkgever zal bij aanvraag van de compensatie een aantal gegevens moeten kunnen overleggen. Op basis van het wetsvoorstel (34699, 2018-0000085164) kunnen we concluderen dat de volgende gegevens dienen te worden verstrekt:

 • Arbeidsovereenkomst van de werknemer;
 • Indien de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is beëindigd:
 • Beschikking van het UWV waaruit blijkt dat er toestemming is verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
 • De beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden of de beëindigingsovereenkomst (inclusief documenten waaruit blijkt in welke periode de werknemer ziek was én dat hij bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog steeds ziek was).
 • Wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van het UWV:
 • Een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst tot een einde is gekomen, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandeld bedrijfsarts.
 • Loonstroken (ter bepaling van het door de werkgever betaalde loon tijdens ziekte);
 • Gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van transitievergoeding te berekenen;
 • Bewijs van betaling van de totale transitievergoeding. Bij betaling in termijnen zullen betalingsbewijzen moeten worden overlegd waaruit blijkt dat de gehele vergoeding is voldaan.

Advies is aanvullend om in ieder geval alle personeels- en financiële documenten (arbeidsovereenkomst, ZW-/WIA-beschikking(en), datum eerste ziektedag, etc.) te bewaren.

Doel van aanlevering van deze gegevens is dat het UWV in ieder geval de volgende zaken kan vaststellen:

 • dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst;
 • de duur van de arbeidsovereenkomst;
 • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
 • dat de transitievergoeding is betaald;
 • hoe de berekening van de transitievergoeding heeft plaatsgevonden; en
 • hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens de ziekteperiode waren.

Termijn voor aanvraag van de compensatie
Indien de transitievergoeding volledig is betaald kan de compensatie worden aangevraagd na een termijn van 6 maanden. Hierbij is het moment bepalend dat de vergoeding daadwerkelijk bij de werkgever van de rekening is afgeschreven.

Indien de transitievergoeding conform artikel 7:673c, tweede lid, BW, in termijnen is betaald dan kan de aanvraag voor compensatie ingediend worden na de laatste betaling.


Aanvraagtermijn compensatie oude transitievergoedingen
Er geldt een termijn van zes maanden voor het aanvragen van de compensatie voor de zogenaamde oude gevallen. Dit betekent dat een transitievergoeding welke is verstrekt in de periode tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 uiterlijk op 30 september 2020 moeten worden aangevraagd. Hiermee is de termijn gelijkgetrokken en ontstaan er geen verschillen tussen werkgever die na 1 april 2020 een transitievergoeding betalen aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer en een compensatie aanvragen.
 

Beslistermijn UWV
Een belangrijk punt om nog te vermelden in deze is het beslistermijn van het UWV inzake aanvraag van een compensatie. Bij incomplete aanvragen wordt de werkgever in de gelegenheid gesteld om binnen 14 dagen de ontbrekende gegevens aan te leveren. Bij de zogenoemde oude gevallen wordt een termijn van 28 dagen voorgesteld. Is de werkgever te laat met het indien van gegevens ter completering van het dossier dan zal het verzoek tot compensatie worden afgewezen. 

Het UWV hanteert, conform de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB), een beslistermijn van 8 weken inzake de aangevraagde compensatie. Omdat het UWV verwacht dat er veel compensatie verzoeken voor oude gevallen zullen worden aangevraagd wijkt men af van het reguliere beslistermijn van 8 weken. Er is voorgesteld een beslistermijn te hanteren van 6 maanden zodat het UWV voldoende tijd heeft om de aanvragen te kunnen verwerken.

Overigens is het mogelijk om tegen de beslissing van het UWV een beroep en bezwaarprocedure te voeren.

Ondanks dat april 2020 nog heel ver weg klinkt weten we uit ervaring dat het nieuwe jaar sneller volgt dan menigeen verwacht. Het is dan ook goed alvast maatregelen te treffen met betrekking tot de compensatie transitievergoeding zodat er volgend jaar niet onnodig gelden worden gemist en dat de administratie hieromtrent alvast is voorbereid. 

Regeldruk en aantallen
Voor werkgevers wordt uitgegaan van eenmalige kennisnemingskosten van € 1 miljoen, uitgaande van 350.000 bedrijven in Nederland oftewel € 2,86 per bedrijf. Daarnaast is dat door aanlevering van de gewenste documenten en aanvragen van de compensatie ongeveer 1 uur per aanvraag zal bedragen. Het UWV schat dat er jaarlijks 13.300 aanvragen gedaan zullen worden waarmee de administratieve lasten geraamd worden op € 500.000,- oftewel € 37,59 per aanvraag. Persoonlijk denken wij dat de kosten hoger uit zullen vallen voor werkgevers dan begroot. Het gaat immers om aanvragen van de compensatie, controle van de gevraagde compensatie tot mogelijk het voeren van een beroep en bezwaar procedure. 

Wij blijven de uitingen en ontwikkelingen omtrent de Wet Compensatie Transitievergoeding uiteraard voor u volgen.

Bron: Staatscourant 2019, 10547

 

Gerelateerde dienstverlening Classen Consultancy: Duurzame Inzetbaarheid / Verlagen van verzuimkosten / Uitvoering Sociale Zekerheid / ZW & WGA eigenrisicodragen

 

Waarmee kan Classen Consultancy u van dienst zijn?

 

Neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 - 29 12 43 34 zodat we samen kunnen kijken wat Classen Consultancy voor u kan betekenen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contact gegevens

Classen Consultancy BV

Bezoek en postadres:
Van Laerstraat 21
5921 JG Venlo

E-mail info@classenconsultancy.nl
Website www.classenconsultancy.nl

Kamer van Koophandel 72624159

BTW NL 859178043B01

Social Media

Twitter
Facebook
Google+
LinkedIn

 

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 18:00 uur.

 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Classen Consultancy zijn hier te downloaden.

 

Privacy statement

In het privacystatement van Classen Consultancy is vastgelegd hoe wij, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.